Statut Stowarzyszenia Miłośników Egiptu „Herhor”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie „Herhor” zwane dalej Stowarzyszeniem, ustanowione z woli członków założycieli w dn. 30 września 2000 r. działa na podstawie ustawy z dn. 7.04.1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności i jest organizacją pożytku publicznego.

§ 4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i poza jej granicami.

§ 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 6. Stowarzyszenie zostało ustanowione na czas nieoznaczony.

§ 7. Stowarzyszenie używa prostokątnej pieczęci o treści: Stowarzyszenie Miłośników Egiptu HERHOR, z podanym adresem, numerem KRS i numerem NIP.

§ 8. Stowarzyszenie może, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia otwierać swoje przedstawicielstwa na terenie swojego działania; ich sposób powstania, zakres działania i regulamin określi uchwała Walnego Zgromadzenia o otwarciu przedstawicielstwa.

Rozdział II. Cele i zakres działania Stowarzyszenia

§ 9. Celami Stowarzyszenia są:

1. Utworzenie szerokiego forum umożliwiającego wzajemne kontakty pomiędzy wszystkimi miłośnikami Egiptu w Polsce;

2. Wspieranie polskiej egiptologii w kraju i polskich badań archeologicznych w Egipcie;

3. Szerzenie rzetelnej informacji o odkryciach archeologicznych w Egipcie i badaniach egiptologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu nauki polskiej;

4. Popularyzacja wiedzy o Egipcie (od starożytności po współczesność);

5. Promocja współczesnej kultury egipskiej w Polsce;

6. Utworzenie stałej polskiej placówki badawczej w rejonie Luksoru;

7. Utworzenie specjalistycznej biblioteki egiptologicznej w Warszawie.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, prowadząc nieodpłatną bądź odpłatną działalność pożytku publicznego.

1. Do działalności nieodpłatnej należą w szczególności:

– gromadzenie funduszy wspomagających działalność polskich misji badawczych w Egipcie;

– wydawanie periodyku informacyjnego dla członków Stowarzyszenia;

– wspieranie działalności wydawniczej w zakresie publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat Egiptu;

– założenie strony internetowej informującej o działalności Stowarzyszenia;

– działania zmierzające do utworzenia funduszu stypendialnego umożliwiającego studyjny pobyt w Egipcie uzdolnionych studentów i młodzieży;

– organizowanie konkursów fotograficznych i literackich o tematyce egipskiej, konkursów wiedzy o Egipcie w szkołach i pozaszkolnych olimpiad wiedzy o Egipcie;

– wspieranie działalności wystawienniczej o tematyce egipskiej;

– promowanie wydawania dzieł współczesnej literatury egipskiej w Polsce;

– promowanie w Polsce dzieł egipskiej sztuki, rzemiosła, muzyki i filmu;

– promowanie egipskiej sztuki kulinarnej.

2. Do działalności odpłatnej należą:

– organizowanie ilustrowanych przezroczami i filmami wykładów poświęconych egipskiej kulturze i polskim badaniom archeologicznym w Egipcie;

– organizowanie kursów języka staroegipskiego (hieroglifów) i kursów współczesnego języka arabskiego (dialekt egipski);

– organizowanie wystaw o tematyce egipskiej;

– organizowanie wycieczek do Egiptu;

– organizowanie aukcji współczesnych obiektów związanych z Egiptem (zdjęcia, pamiątki, przedmioty rzemiosła egipskiego itp.).

§ 11. Stowarzyszenie współpracuje ze wszystkimi instytucjami, które bądź reprezentują Egipt w Polsce, bądź są od lat związane z badaniem kultury egipskiej, a w szczególności z:

– Ambasadą i Biurem Kulturalnym Ambasady Republiki Egiptu w Polsce;

– Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze;

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Profesora Kazimierza Michałowskiego;

– Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego;

– Instytutem Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

– Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

– Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie;

– Muzeum Narodowym w Warszawie;

– Muzeum Narodowym w Krakowie;

– Muzeum Archeologicznym w Warszawie;

– Muzeum Archeologicznym w Krakowie;

– Muzeum Archeologicznym w Poznaniu;

– Muzeum Etnograficznym w Warszawie;

– Fundacją Książąt Czartoryskich w Krakowie;

– Fundacją im. Prof. Kazimierza Michałowskiego;

– Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Egipskiej;

– Związkiem Rodzin Polsko-Egipskich w Kairze.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 12. Obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów i przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków juniorów,

– członków wspierających,

– członków honorowych.

§ 14. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, który złożył deklarację członkostwa i zobowiązał się do opłacenia składki, której wysokość ustala Zarząd.

2. Emeryci, renciści, studenci i uczniowie powyżej 18 roku życia są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 15. 1. Członkiem juniorem Stowarzyszenia może zostać niepełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec uczęszczający do szkoły średniej (w uzasadnionych przypadkach do szkoły podstawowej lub gimnazjum), który zadeklaruje działania zgodne z celami Stowarzyszenia (w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum (taką deklarację składają rodzice lub opiekunowie).

2. Członkostwo juniora (do ukończenia 18 roku życia) jest wolne od składki.

§ 16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski bądź cudzoziemiec, a także instytucja polska bądź zagraniczna, która w znaczący sposób wesprze finansowo działalność Stowarzyszenia bądź misji archeologicznej wspieranej przez Stowarzyszenie. Członek wspierający będący osobą fizyczną otrzymuje status członka zwyczajnego, który przez okres trzech lat jest zwolniony ze składek.

§ 17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba zasłużona poprzez swą dotychczasową działalność zgodną z celami, jakie stawia sobie Stowarzyszenie bądź osoba zasłużona dla Stowarzyszenia, a nie będąca jego członkiem. Członek honorowy może, na własne życzenie, uzyskać członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia w trybie zwykłym.

§ 18. Prawo czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.

§ 19. Prawo biernego wyboru do władz Stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym od chwili przyjęcia ich w poczet członków.

§ 20. Członek Stowarzyszenia może utracić prawa członkowskie:

– wskutek wystąpienia ze Stowarzyszenia z własnej woli wyrażonej na piśmie;

– wskutek nieopłacenia składek członkowskich mimo trzykrotnego pisemnego przypomnienia przez Zarząd;

– na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu, z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 21. 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 22. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 24. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 25. Każda władza Stowarzyszenia opracowuje swój własny regulamin.

§ 26. Walne Zgromadzenie Członków (W.Z.C.) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, obradującą w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym.

§ 27. 1. Zwyczajne posiedzenia W.Z.C. odbywają się jeden raz w roku, w ciągu pierwszego półrocza. Połączone są one ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego posiedzenia W.Z.C.;

2. Nadzwyczajne posiedzenia W.Z.C. mogą być zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10% ogólnej liczby członków zwyczajnych. Wniosek w sprawie zwołania takiego posiedzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie z uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad. Zarząd ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia W.Z.C. w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku;

3. Udział w W.Z.C. biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a pozostali członkowie (juniorzy, honorowi i wspierający) oraz zaproszeni goście z głosem doradczym;

4. O terminie, miejscu i porządku obrad W.Z.C. Zarząd zawiadamia pisemnie na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia;

5. Uchwały W.Z.C. podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 10% członków. W przypadku nie dojścia do skutku W.Z.C. z powodu braku wymaganego quorum w pierwszym terminie W.Z.C., na wniosek organu zwołującego W.Z.C., może się odbyć w drugim terminie w tym samym dniu bez względu na ilość obecnych członków.

6. Do kompetencji W.Z.C. należy:

składanie i akceptowanie wniosków programowych, ocena sprawozdań, wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym wybory uzupełniające w sytuacji, gdy któryś z członków władz Stowarzyszenia zrezygnuje ze swej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli Zarząd nie dokonał kooptacji, oraz nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

§ 28. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w trakcie 3-letniej kadencji w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Wyborczymi. Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków i podlega okresowej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej.

§ 29. 1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i jego zastępcę oraz członków zarządu.

1a. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Zarząd może w trakcie trwania kadencji dokonać kooptacji nie więcej niż dwóch członków do swojego składu, jeżeli członek Zarządu zrezygnuje lub nie jest w stanie pełnić swoich funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, z inicjatywy Prezesa, wiceprezesa lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej nie rzadziej niż cztery razy w roku.

4. Zarząd podejmuje ważne uchwały w składzie co najmniej 3-osobowym, przy koniecznej obecności prezesa lub jednego z wiceprezesów, którego głos jako przewodniczącego obrad decyduje w wypadku równej liczby głosów.

5. Do kompetencji Zarządu należą:

– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zawieranie umów;

– uchwalanie budżetu, programu działalności, planów realizacyjnych i składanie wniosków oraz sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków;

– realizacja ustalonego programu;

– przyjmowanie nowych członków, utrzymywanie kontaktów z członkami;

– gromadzenie środków finansowych, w tym ustanawianie składek członkowskich i gospodarowanie nimi;

– przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień dla członków Stowarzyszenia.

§ 30. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, niezależnym od Zarządu, a jej członkowie nie mogą wchodzić w skład Zarządu tej samej oraz następnej kadencji ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 31. 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków na 3-letnią kadencję.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy następnie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w składzie co najmniej 3-osobowym przy koniecznej obecności przewodniczącego lub jego zastępcy.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

– kontrola prawidłowości gospodarki finansowej;

– występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądanie wyjaśnień;

– składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków;

– występowanie z wnioskiem o zatwierdzenie rocznych sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

– występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;

– prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.

Rozdział V. Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 32. 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie nie może:

– udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej ani w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”);

– przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

– wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

– dokonywać zakupu na szczególnych zasadach, innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 33. Majątkiem Stowarzyszenia są środki finansowe przekazane na jego rzecz przez członków oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, jakie Stowarzyszenie może nabyć w trakcie swej działalności statutowej.

§ 34. Stowarzyszenie czerpie środki majątkowe z: dotacji, składek, zapisów i darowizn przekazanych przez osoby fizyczne i prawne; dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

[usunięty – na podst. regulacji art. 9 ust.1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z póź. zm.];

innych wpływów.

§ 35. Majątek i dochody Stowarzyszenia służą realizacji jego celów statutowych. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w całości na działalność pożytku publicznego wymienioną w § 9 i 10 niniejszego statutu.

§ 36. Dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub rozporządzenie mieniem Stowarzyszenia są podpisywane przez dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W pozostałych sprawach Zarząd może być reprezentowany jednoosobowo przez prezesa lub upoważnionego uchwałą Zarządu innego członka Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie tego samego dnia; wówczas uchwała o zmianie lub uzupełnieniu Statutu może być podjęta w obecności co najmniej 5% uprawnionych do głosowania.

§ 38. 1. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia może być podjęta większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu pozostałego majątku i powoła likwidatora.

Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 18 czerwca 2011 r.